HABER DETAYLARI

Van Kent Ekonomisi Ve Yerel Kalkınma Zirvesi Büyük İlgi Gördü

Van Kent Ekonomisi Ve Yerel Kalkınma Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesi Yayımlandı

Bildirgede, Van'a yönelik yatırım, istihdam ve sektörel gelişim stratejisi ile kamu-özel sektör iş birliği ve sosyal politika alanlarında çeşitli önerilerde bulunuldu.

Van Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, şehre yönelik yatırım, istihdam ve sektörel gelişim stratejisi ile kamu-özel sektör iş birliği ve sosyal politika alanlarında çeşitli önerilerde bulunuldu.

Van Valiliğinin himayesinde, Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından 23-24 Ekim'de düzenlenen 1. Van Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Van depreminden elde edilen deneyimlerin paylaşılması, afet duyarlı planlama anlayışı ve politikaların geliştirilmesi önerilen bildirgede, ilin kamu yatırımlarından aldığı payın artırılması gerektiğine işaret edildi.

Türkiye-İran ilişkilerinin geliştirilmesi, yakın çevre ülkeler başta olmak üzere alternatif pazar arayışlarına başlanması, uluslararası düzeyde temsiliyetin sağlanması için fahri konsoloslukların açılması gerektiği belirtilen bildirgede, şu tavsiyelerde bulunuldu:

"Yerel aktörlerin güçlendirilmesi, aktörler arası iş birliği olanaklarının geliştirilmesi, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasındaki etkileşimin bütünlükçü ve ortak bir yaklaşımla ele alınması. Kentlilik bilincinin geliştirilmesi, kentsel kimliğin yaratılmasında birlik ve beraberlik ruhunun inşa edilmesi. 'İşbirliği, Güçbirliği' platformlarından etkili bir biçimde yararlanılması, Van Güçbirliği Platformu tarafından üretilen çıktıların hayata geçirilmesi. Etkin kaynak kullanım politikalarının bütün yönetimler tarafından benimsenmesi. Etkin bir Van lobisi oluşturulması, lobi çalışmalarına bütün paydaşların katılımının sağlanması. Mevzuatın yerel kalkınma stratejilerine uygun hale getirilmesi. Cazibe merkezleri destekleme programı kapsamındaki projelerin sonuçlandırılması.

Van'ın deprem sonrası yakaladığı sinerjiyi sürdürmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve bünyesindeki Teknokent'in Ar-Ge, inovasyon, bilginin ticarileştirilmesi gibi temel alanlar dahil olmak üzere, kalkınma sürecinde aktif rol üstlenmeleri, üniversite-iş dünyası iş birliği olanaklarının geliştirilmesi. Van'ın sınır kenti olma avantajının kullanılması. Tekstilkent'in potansiyelinden yararlanılması. Yerel yönetimlerin kentsel altyapı hizmetleri başta olmak üzere, yerel aktörlerin yatırım yapma potansiyelinin geliştirilmesine katkı sunmaları. Kent planlarının yerel kalkınma anlayışına uygun olarak hazırlanması. Van OSB'nin istihdam odaklı bir yapıya kavuşturulması. Tarım-hayvancılık sektörünün geliştirilmesi, tarımsal sanayi sürecine geçilmesi ve Organize Hayvancılık Bölgesi ile ilgili çalışmaların hızlandırılması. Özel sektör yatırımlarının etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına özen gösterilmesi."

 "Havaalanı uluslararası uçuşlara açılmalı"

Bildirgede, artan yerel gazete maliyetlerinin azaltılması, yerel gazetelere ve gazeteciliğe destek verilmesi, yeni gazetecilik türlerine geçiş sürecinde devlet desteği sağlanması, reklam ve resmi ilan tarifesinin yerel gazeteler lehine çözülmesi teklif edilerek, "Yerel basında Van'ın marka unsurlarının öne çıkarılması ve bunun ulusal medyaya doğru bir biçimde yansıtılması. Şehrin istikametini belirleyen temel meselelerin ulusal ve uluslararası basında görünürlüğünün sağlanması. Daha profesyonel tanıtım materyalleri kullanılması ve dijital teknolojiden yararlanılması." önerileri yapıldı.

Kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları ile sürdürülebilir bir yaklaşımla ve insan odaklı ele alınması gerektiği aktarılan bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Kalkınma sürecinin toplumsal güven, siyasi ve ekonomik istikrar anlayışıyla temellendirilmesi. Teşvik ve destek sisteminde bölgesel gelişmişlik farklılıklarının gözetilmesi. Desteklerle ilgili güven endeksi geliştirilmesi ve sistemin tabana yayılması. Uygulama ve denetim sisteminin etkin bir şekilde çalıştırılması. Yüksek katma değerli ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi. Firmalar arasında etkileşim ve sinerji oluşturulması için iş birliği ve güç birliği anlayışının geliştirilmesi. Melek yatırımcıların desteklenmesi, online alışveriş mağazalarının kurulmasının teşvik edilmesi, girişimciliğin desteklenmesi ve Ar-Ge merkezinin kurulması.

Zihniyet değişimine uyum sağlanması için eğitim yatırımlarının ve eğitim anlayışının değiştirilmesi, genç nüfusun eğitim sürecine dahil edilmesi için içerikleri farklı olan mesleki eğitim kurumlarının açılması, beşeri sermayenin güçlendirilmesi. Tarım alanları, mera, çayır ve yaylalar ile su kaynaklarının gelecekteki stratejik konumları dikkate alınarak planlanması. 'Şehirleri kalkındıran şehirlilerdir' anlayışıyla Van'ın meselelerine bakılması ve meselelerin gündelik siyasete feda edilmemesi. Lojistik merkezi çalışmalarının sürdürülmesi ve Kapıköy Sınır Kapısı ile entegre hale getirilmesi. İç ve dış turizm imkanlarının geliştirilmesi, turizmde farklılaşarak markalaşmak ve farklı bir stratejiyle imaj kurma anlayışının hakim kılınması, yaz ve kış turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi, Van ve çevresinin bir destinasyon işlevine kavuşturulması."

Zirve bildirgesinde, uygun yatırım ortamı ve uygun yaşam ortamı anlayışının birlikte ele alınması, enerji ve elektrik alt yapı sorununun çözülmesi, başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından etkin bir şekilde yararlanılması, kümelenme çalışmalarının sürdürülmesi, havaalanının uluslararası uçuşlara açılması gerektiği ifade edildi.

 "Yeni istihdam alanları oluşturulmalı"

Bildirgede şu ifadelere yer verildi:
"Kalkınmanın değişen parametreleri ve ölçeklerinin yeni kalkınma modellerine entegre edilmesi ve bunların yerel kalkınma modelleri ve stratejileri olarak benimsenmesi. Sektörler arası değer zinciri kurulması, KOBİ'lerin verimliliği için adımların atılması. Van Gölü'nün kirlilik sorununun çözülmesi, sahillerden koruma-kullanma dengesi gözetilerek yararlanılması, sivrisinek ile mücadelede çevre dostu yöntemlerin kullanılması, Van Gölü'nün soğuk termal özelliğinin öne çıkarılması. Madencilik alanındaki zengin kapasiteden yararlanılması. Hizmet ihracatının unsurları olan turizm, sağlık ve eğitim hizmetleri alanında uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi. Aile bütünlüğünün korunması doğrultusunda madde bağımlılığı gibi zararlı unsurlarla mücadelenin bir politika haline getirilmesi.

Van'ın tarihsel geçmişini günümüze aktaracak Van şehrinin canlandırılması, kent müzesi çalışması, Gevaş Selçuklu Mezarlığı'nın korunması gereken tarihsel ve kültürel varlıklarının korunması için gerekli özen ve önemin gösterilmesi. Kent içi ulaşım için hafif raylı ulaşım sisteminin getirilmesi. Kuzey Van Gölü Demiryolu Projesi'nin hayata geçirilmesi. Van'ın uluslararası kongre merkezi haline getirilmesi. Mobilya sitesinin kurulmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması. Çevre yolu çalışmalarının hızlandırılması. Üretim ve pazarlama ilişkisinin kurulabileceği stratejiler geliştirilmesi, pazarlama komisyonlarının oluşturulması. Avrupa Birliği tarafından fonlanan projelere başvurulması."

Merkezi ve yerel yönetimler arasındaki iş birliği mekanizmalarının etkin biçimde kullanılması, ulusal ve bölgesel planlamalarda Van'ın rolünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiği de vurgulanan bildirgede, şunlar tavsiyelerde bulunuldu:
"Kadınlarımızın ekonomiye katkı sağlamasına yönelik var olan projelere desteklerin sağlanması, kadın girişimciliğin desteklenmesi, yeni projelerin üretimine destek verilmesi ve dezavantajlı toplumsal kesimlerin kent ile bütünleşmelerini sağlayacak kadın dostu kent, çocuk dostu kent, yaşlı dostu kent gibi konseptlere yönelik çalışmalar yapılması. Belediyeler eli ile yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve bu alanda proje çalışmalarına destek sağlanması, başta Van Büyükşehir Belediyesi olmak üzere belediyelerin çalışmalarına destek verilmesi, bu çalışmaların daha görünür kılınmasına yönelik iletişim araçlarının etkili kullanılması. Kentsel kalkınma ve kırsal kalkınmayı içeren yerel kalkınma anlayışının geliştirilmesi. Van'ın yaşayan değerlerine gerekli önemin verilmesi, kaybolmaya yüz tutan sanat ve mesleklerin canlandırılması."

 

 

Uluslararası Altın Kentler Derneği Van’da 1.Van Kent Ekonomisi Ve Yerel Kalkınma Zirvesi Düzenledi

Van Valiliği himayelerinde Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan “1. Van Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma Zirvesi”nde, Van'da yatırım fırsatları ve sektörel gelişim stratejileri masaya yatırıldı.

AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, zirvenin açılışındaki konuşmasına, Van’da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011’de yaşanan depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak başladı.

Van depreminde Cumhurbaşkanı başta olmak üzere hükümetin çok farklı bir duyarlılık içinde olduğunu belirten Atalay, “Devlet ve millet Van’da oldu. Türkiye’nin büyük bir bütünleşmesini burada yaşadık. Bütün milletimiz buraya yardım göndermek için uğraştı. Devletimiz bütün imkanları buraya seferber etti. Hamdolsun depremden sonra yaraları daha çabuk sarmaya çalıştık. Büyük bir seferberlik ilan edildi. Çok etkili bir koordinasyon sağlandı. Her bakanımızından ne istediysek anında yapıldı. O zamanki Başbakanımız bize hiç para sıkıntısı çektirmedi. Buradaki işlerin hepsi, hiçbir mali sıkıntı çekilmeden yürütüldü.” diye konuştu.
O dönemde şehre depremden sonrasını da kapsayacak bütüncül bir şekilde baktıklarını aktaran Atalay, “Van depremindeki tecrübemizden sonra Türkiye’deki afet çalışmaları yeni bir renk aldı. AFAD yeniden şekillendirildi. İki konuyu yeniden organize ettik. Birincisi bütün bakanlar bir afet olduğunda görev alıyor. İkincisi de çadır başta olmak üzere malzeme stoğu yeniden planlandı. AFAD olarak 27 depo yaptırdık. Bölgeleri deprem riskine göre belirledik. Türkiye’nin 125 bin çadır stoğu var. Şu anda Türkiye daha hazır.” değerlendirmesinde bulundu. Atalay, deprem sonrasında sağlanan hızlı organize dolayısıyla New York’a davet edilerek değişik ülkelerden katılımcılara konuşma yaptıklarını ifade etti.

"Van ve ilçeleri daha fazla belediye hizmeti alacak"

AK Parti olarak seçim kampanyasında Van’a özel seçim beyannamesi hazırladıklarını hatırlatan Atalay, “Bu bizim millete vaadimizdir. AK Partililerin bir özelliği vardır; söz verdiyse yerine getirir, yapamayacağını da vadetmez.” dedi. Bu beyannamede yer alan "Van’ın tüm yerel dinamiklerinin dahil olacağı ortak akıl platformu oluşturma" hedefini gerçekleştirdiklerini ifade eden Atalay, burada şehre yönelik konuları çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bürokrasi ve belediye olarak Van’la ilgili üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını anlatan Atalay, şunları kaydetti:
“Şunu da özellikle söylemek isterim; belediyelerimiz kayyum atamasından sonra şu anda çok iyi bir çalışma içinde. Doğrusu öncesinde hizmet yürümüyordu. Şimdi herkes farkeder ki caddelerimiz daha temiz, hizmet daha iyi yürüyor. Belediye başkanlarımız büyükşehir ve ilçelerde çok iyi hizmetler yürütüyor. Özellikle su arıtması, katı atıkların dönüştürülmesi gibi çok önemli projelere imza atılıyor. Biz de bunların finansmanıyla ilgili elimizden gelen desteği veriyoruz. Bundan sonra Van ve ilçeleri daha fazla belediye hizmeti alacak.”
Beşir Atalay, hem hak ve özgürlükler hem de yatırımlar olarak Van’ın AK Parti’den çok hizmet aldığını belirterek, “Devletin getirdiği hizmetlerle ilgili yatırımlarda sorunumuz yok. Ama özel sektöre çok iş düşüyor. Burası 6. bölge teşviki alıyor. Hükümet her konuda Van’a ayrıcalık gösteriyor. Van’a yaptığı çalışmalar için hükümetimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Van'a gelen İranlı turist sayısı 400 bine yaklaştı"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu da Van’ın Orta Doğu, Kafkas ve Asya pazarlarına yakınlığı, karayolu, demiryolu ve havayolunda bölgesel merkez konumu, dinamik ve genç nüfusu, yenilenebilir enerji yatırım potansiyeli, yüksek sanayi altyapısı, 35 yıllık geçmişi olan Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve bünyesindeki teknoparkı, dünyaca ünlü tarihi ve turistik mekanları, verimli tarım ve hayvancılık alanlarıyla yatırımcılara büyük imkanlar ve kolaylıklar sunduğunu vurguladı.

Zorluoğlu, teşvik sisteminde en avantajlı bölgede yer alan Van’ın, geçen yıl açıklanan ve 23 ili kapsayan cazibe merkezleri programı kapsamında da bulunduğuna işaret etti.
Bu yıl 15 Ekim’e kadar 400 bine yaklaşan Van’ı turizm ve ticaret maksatlı ziyaret eden İranlı sayısının yıl sonuna kadar 500 bine ulaşacağını beklediklerini aktaran Zorluoğlu, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat bir artışı ifade ettiğini söyledi.
Zorluoğlu, “Terör hadiselerinin minimize edilmesi ve yapımı devam eden yeni Kapıköy sınır kapısı kompleksinin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlanmasıyla birlikte, gerek yurt içi gerekse özellikle İranlı turist sayısında önemli artışlar olacağını değerlendiriyoruz. Bu yıl otellerimiz tam kapasite ve doluluk oranıyla çalıştı. Hatta öyle zamanlar oldu ki kamu misafirhanelerini, hatta okullarımızın pansiyonlarını yabancı misafirlerimizin kullanımına açtık.” diye konuştu.

Murat Zorluoğlu, “Ben özel sektöre, yatırımcılara buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Van’a yeni oteller, eğlenme ve dinlenme mekanları için yatırım yapmaya gelin. Gerek valilik gerekse belediyelerimizle, sizlere her türlü desteği vermeye, kolaylığı sağlamaya hazırız. Van’a gelin, hem siz kazanın hem Van kazansın.” dedi.

“Helsinki Forumu’nu Van’da yapacağız”

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise kendi yakın akrabalarını da kaybettiği 2011’deki Van depreminde yaraları hızlı şekilde sarmaya çalışan bir hükümetin olduğunu söyledi. Kayatürk, terörün bu bölgenin ve Van’ın başına bela olduğunu belirtti.
Van ekonomisine katkı sunacak adımları atmaya devam edeceklerini aktaran Kayatürk, Van’ın önemli bir sağlık ve turizm kenti olması için de çaba gösterdiklerini anlattı.
Uluslararası toplatıların Van’da yapılması için çalıştıklarını kaydeden Kayatürk, “10-12 Kasım’da Helsinki Forumu’nu burada yapacağız. Peşinden dönem başkanlığını bizim yaptığımız Asya Parlamenter Assamblesi’nin ilk toplantısını kasımda İstanbul’da, ikinci toplantısını gelecek yıl mayıs veya nisanda Van’da yapacağız. Van muhteşem hüviyetine kavuşuyor.” dedi.

"Zirve, Van ekonomisine ciddi katkı sunacak"

Uluslararası Altın Kentler Derneği Başkanı Cenap Tuncer de Doğu medeniyetine beşiklik eden ve ‘Doğu’nun incisi’ olarak tabir edilen serhat şehri Van’ın yılların ihmal edilmişliğinin yanı sıra yaşadığı onca talihsiz hadise ve afetin derin izlerini yenmek istediğini söyledi.
Tuncer, “Van, iç barışın yeniden tesis edildiği ve kalıcı hale getirildiği, tarihsel rolü, zengin yer altı ve yer üstü zenginliği, turizme ve ekonomiye katkı sağlayan kedisi, otlu peyniri, kültür, sanat ve spordaki başarıları ve güler yüzlü cana yakın insanlarıyla anılmak istiyor.” dedi.

Van Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma Zirvesi'nde, hükümet temsilcileri, kent bilimcileri, iş adamları, sivil toplum örgütleri ve basın temsilcilerinin konuşmacı ve panelist olarak yer alacağını aktaran Tuncer, "Biz istiyoruz ki Van'ın sorunlarına mülki idare amirlerimiz, yerel yöneticilerimiz ve konunun uzmanı tüm taraflarca birlikte çözüm arayıp bulalım. Van ekonomisine ve yerel kalkınmasına ciddi katkı sunacak olan zirveyi her yıl düzenli olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

"Elele vereceğiz, bu kenti kalkındıracağız"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ise Van’ın Türkiye’nin doğuya açılan ve muhteşem fırsatları barındıran bir şehir olduğunu vurguladı.
Van'ın Türkiye için önemli olduğuna belirten Takva, şöyle devam etti:
"Şehrimiz hakkında farkındalığımızı yücelttiğimiz oranda güçlü bir ekonomik yapıya, doğru yerel kalkınma yaklaşımlarına sahip olabiliriz. Girişimci sayısını artırmalıyız. Kümelenmeyi hızlandırmalı, sektörel kümelenme meselesini yerel kalkınmada öncelik olarak ele almalıyız. Esnafı, taciri, sanayiciyi, yatırımcıyı daha fazla sahiplenmeliyiz. Bu kesimler toplumsal birlikteliğin çimentosudur. Van lobisini güçlendirecek ve bu şehrin aşkını alevlendirecek çalışmalara ihtiyacımız var.”
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da “Elele vereceğiz, bu kenti kalkındıracağız. Üniversite olarak ciddi altyapı sahibiz. Lütfen bizim kapımızı aşındırın. Üniversiteler olmadan yerel kalkınma mümkün değil. Yerel kalkınmayı el birliğiyle beraber gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Zirveye ilçe kaymakam ve belediye başkan vekilleri, bölge sivil toplum kuruluşu yetkilileri ile iş adamları katıldı.
İki gün süren zirvede, "Van Ekonomisinde Gelişmeler, Beklentiler ve Yerel Kalkınma", "Van'ın Ekonomik ve Sosyal Kalkınmasında Yerel Medyanın Önemi", "Van Ekonomisinin Gelişmesinde İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları", "Van'ın Marka Kent Olmasında Eğitim ve Tanıtım", "Kapıköy Sınır Kapısının Dış Ticaret ve Turizme Katkısı", "Yerel Kalkınma ve Belediyecilik", "Yerel Kalkınmada Devlet Desteği ve Teşvikler", "Van İçin Sektörel Gelişme Stratejileri" başlıklı paneller gerçekleştirildi.

İş Birlikteliğimiz